کابل فاصله دار
 
شبکه های کابل فاصله دار در اکثر کشورها و به ویژه در آمریکا ، برزیل، کشورهای آسیای جنوب شرقی و اروپا بطور گسترده استفاده می شوند. کابل های فاصله دار در ولتاژهای فوق توزیع ودر سطح ولتاژ 69 کیلو نیز بکار برده شده اند. این شبکه به ویژه بمنظور کاهش حریم مورد استفاده قرار گرفته است . 
قیمت کابل های فاصله دار کمتر از نصف کابل های خود نگهدار فشار متوسط با سطح مقطع یکسان است . این نوع کابل ها که نسل جدیدی از خطوط هوایی عایق شده است میتوانند جایگزین شبکه های کابل خودنگهدار فشار متوسط گردیده و توانایی های بیشتری را به ارمغان آورد.
 
 
                         ادامه مطلب  . . .                                                                                                                                         صفحه اصلی