مأموریت:

کارخانجات شرکت سیمکات انواع سیم وکابل افشان، انواع کابل های قدرت ( مسی و آلومینیومی )، هادی های خطوط هوایـی، مفتول مسی و آلومینیومی و انواع گرانـول pvc را با تأکید برکیفیت محصولات و حفظ برند معتبر خود و تکیه بر منابع انسانی ماهر و توانمند، تولیـد می نماید. این شرکت درصدد دستیابـی به فناوری های برتـر و ارتقای سطح دانش فنـی طراحی محصول، به منظور تأمین نیازها و انتظارات مشتـریان و تـوسعه بازارهـای داخلـی و خارجـی و جلب رضایت ذی نفعان می باشد.

 

چشم انداز:

شرکت سیمکات در افق چشم انداز 1404:

شرکتی است متعهد ، پیشرو و یکی از سه تولیدکنندة برتر حوزة سیم و کابل در بین کشورهای همجوار.

در افق این چشم انداز شرکت سیمکات دارای ویژگی های ذیل خواهد بود:

Ø حفظ برند مطرح در سطح کشور و منطقه ( کشورهای همجوار ).

Ø موفق در ارتقای مداوم کیفیت محصولات.

Ø موفق در افزایش سودآوری و بهبود مستمر بهره وری.

Ø پیشرو ، نوآور و شرکتی دانش بنیان در تولید انواع کابل های آلومینیومی و مسی با هدف خلق ارزش متمایز برای مشتریان.

Ø توسعة صادرات و ورود به بازارهای جدید منطقه از جمله سوریه، ترکیه، گرجستان، آذربایجان، افغانستان، عراق و ... .

 

ارزش های سازمانی: 

Ø ما کارکنـان شرکت سیمکات با اهتمام به ارزش های محوری ذیل در راستای تحقق ماموریت و حصول چشم اندازمـان تلاش می کنیم.

Ø کرامت انسانی.

Ø قانون مداری.

Ø انسجام، هماهنگی و مشارکت.

Ø مشتری محوری و توجه به ذی نفعان بیرونی.

Ø تأکید بر کیفیت خدمات و فعالیت ها.

Ø تأکید بر توسعه دانش، مهارت و شایستگی ها.