مأموریت:

کارخانجات شرکت سیمکات انواع سیم وکابل افشان، انواع کابلهای قدرت ( مسی و آلومینیومی )، هادیهای خطوط هوایـی، مفتول مسی و آلومینیومی و انواع گرانـول pvc را با تأکید برکیفیت محصولات و حفظ برند معتبر خود و تکیه بر منابع انسانی ماهر و توانمند، تولیـد می نماید. این شرکت درصدد دستیابـی به فناوریهای برتـر و ارتقای سطح دانش فنـی طراحی محصول، بمنظور تأمین نیازها و انتظارات مشتـریان و تـوسعه بازارهـای داخلـی و خارجـی و جلب رضایت ذینفعان میباشد.

 

چشم انداز:

شرکت سیمکات در افق چشم انداز 1404:

شرکتی است متعهد ، پیشرو و یکی از سه تولیدکنندة برتر حوزة سیم و کابل منطقه.

در افق این چشم انداز شرکت سیمکات دارای ویژگیهای ذیل خواهد بود:

Ø حفظ برند مطرح در سطح کشور و منطقه.

Ø موفق در ارتقای مداوم کیفیت محصولات.

Ø موفق در افزایش سودآوری و بهبود مستمر بهره وری.

Ø پیشرو و نوع آور در تولید انواع کابلهای آلومینیومی و مسی با هدف خلق ارزش متمایز برای مشتریان در سطح منطقه.

Ø توسعة صادرات و ورود به بازارهای جدید منطقه.

 

ارزشهای سازمانی:

Ø ما کارکنـان شرکت سیمکات با اهتمام به ارزش های محوری ذیل در راستای تحقق ماموریت و حصول چشم اندازمـان تلاش می کنیم.

Ø کرامت انسانی.

Ø رقابت و توافق گرایی.

Ø قانون مداری.

Ø انسجام و هماهنگی.

Ø مشتری محوری و توجه به ذینفعان بیرونی.

Ø تأکید بر کیفیت خدمات و فعالیتها.

Ø تأکید بر توسعه دانش، مهارت و شایستگی های کارکنان.