هادیهای هوایی روکشدار
سیستم های توزیع برق با استفاده از کابل های زمینی و خطوط هوایی انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین می کنند
شبکه های توزیع هوایی نسبت به شبکه های زمینی دارای مزایایی همچون موارد زیر هستند:
  • قیمت کمتر
  • اجرای سریع تر و تعمیرات
  • سهولت بهره برداری و تعمیرات
  • انشعاب گیری سریع تر،و آسان ترو ارزان تر
                      ادامه مطلب  . . .                                                                                                                                         صفحه اصلی