کابل های خود نگهدار فشار ضعیف

مزایای بکارگیری کابل های خودنگهدار

 • امکان استفاده در معابر باریک و تنگ
 • کاهش قطعی های کوتاه مدت و بلند مدت انرژی الکتریکی
 • کاهش اتصال فازها با یکدیگر و کاهش انرژی های توزیع نشده
 • حفظ محیط زیست از طریق کاهش شاخه زنی، قطع درختان وجلوگیری از مرگ پرندگان
 • کاهش احتمال آتش سوزی در مناطق پر درخت
 • امکان کاهش خسارات ناشی از آزاد سازی حریم خط
 • حفظ ایمنی افراد
 • کاهش نشتی و جلوگیری از استفاده غیر مجار برق
 • کاهش سرقت هادی ها در خطوط توزیع برق
 • کاهش هزینه های نگهداری خط
 • قیمت مناسبتر نسبت به خطوط با هادی لخت مسی
 • کاهش خوردگی هادی ها ناشی از شرایط جوی

                ادامه مطلب  . . .                                                                            صفحه اصلی