کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده تمام فول