کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف سیستم چهار سیمه با ها