کابلهای خود نگهدار فشار ضعیف سیستم IMWS بانگهدارند