.
 
کنترل و تضمین کیفیت
واحد کنترل و تضمین کیفیت

 بخشی از فعالیتهای تعیین شده، تطبیق دادن مشخصات محصول مطابق با نیازمندیهای استانداردهای مختلف می‌باشد که در سه مرحله و شامل کنترل ورودی، کنترل حین فرایند و تست نهایی انجام می‌پذیرد.
کنترلهای ورودی بر اساس نمونه‌برداری و برای کلیه اقلام ورودی و مواد اولیه مصرفی انجام می‌گیرد. کنترلهای حین فرایند نیز برای تمامی فرایندهای تولیدی و مطابق دستورالعملهای موجود بصورت نمونه‌برداری و در مواردی پیوسته صورت می‌گیرد.
ولی در مرحله تست نهایی، لازم است کلیه محصولات مورد آزمونهای استاندارد و تعریف‌شده قرار داشته‌ باشند. این امر با انجام انواع آزمونهای الکتریکی و کنترلهای ابعادی انجام می‌گیرد.
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/09/28