مدیران شرکت
مشخصات
سمت
شماره تماس

پست الکترونیکی

محمود دربندی

مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

88889421 021

Manager@Simcat.ir

حسین محمدپورفرشباف

مدیر مالی و اداری

36303835 041

H.Farshbaf@Simcat.ir

علی نصیرزاده

مدیر فروش و بازاریابی

36304100 041

Sales@Simcat.ir

علی نصیرزاده

مدیر برنامه ریزی ، کنترل تولید و انبارها

36304093 041

A.Nasirzadeh@Simcat.ir

فرهاد فرنام

مدیر تحقیق و توسعه

36303052 041

F.Farnam@Simcat.ir

فرهاد فرنام

مدیر کنترل کیفیت

36303052 041

QC@Simcat.ir