مدیران شرکت
مشخصات
سمت
شماره تماس

پست الکترونیکی

عبدالله قاری زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

36304090 041

Manager@Simcat.ir

حسین محمدپورفرشباف

مدیر امورمالی

36303835 041

H.Farshbaf@Simcat.ir

احسان رضاپور اعرابی

رئیس اموربازرگانی

36304100 041

Sales@Simcat.ir

علی نصیرزاده

مدیر برنامه ریزی ، کنترل تولید و انبارها

36304093 041

A.Nasirzadeh@Simcat.ir

فرهاد فرنام

رئیس تحقیق و توسعه

36303052 041

F.Farnam@Simcat.ir

فرهاد فرنام

رئیس کنترل و تضمین کیفیت، آزمایشگاه و سیستم های مدیریتی

36303052 041

QC@Simcat.ir