اعضای هیئت مدیره شرکت سیمکات

مشخصات

سمت

شماره تماس

پست الکترونیکی

یوسف سلامی

رئیس هیئت مدیره

36304090 041

عبداله قاری زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

36304090 041

Manager@Simcat.ir

سیدعزیز سیدی

عضو موظف هیئت مدیره

36304090 041

Sas@Simcat.ir

قاسم صمدیان

عضو موظف هیئت مدیره

36304090 041


مجید یاریگر

عضو هیئت مدیره

36304090 041

 

   
مدیران کارخانه تبریــز
مشخصات
سمت
شماره تماس

پست الکترونیکی

علی نصیرزاده

مدیر واحدهای عملیاتی

36304093 041

 


   
مدیران کارخانه قزوین ( هادی برق - دیاموند، سابق )
مشخصات
سمت
شماره تماس

پست الکترونیکی

سیدعزیز سیدی

سرپرست کارخانه قزوین و جانشین مدیرعامل

33297542-3 028

Sas@Simcat.ir

عباس جعفری

مدیر کارخانه

33297542-3 028

علی هادی پور

رئیس امور مالی اداری

33297542-3 028

عباس گنجعلی ها

رئیس کنترل کیفیت

33297421-2 028