اعضای هیئت مدیره شرکت سیمکات

مشخصات

سمت

شماره تماس

پست الکترونیکی

یوسف سلامی

رئیس هیئت مدیره

36304090 041

عبداله قاری زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

36304090 041

Manager@Simcat.ir

محمد نصیری

عضو هیئت مدیره

36304090 041

قاسم صمدیان

عضو موظف هیئت مدیره

36304090 041


مجید یاریگر

عضو هیئت مدیره

36304090 041